Archevêché de Luxembourg Laudato Si Luxembourg

Archevêché de Luxembourg  Laudato Si Luxembourg

Le département “developpement durable” de l’Archevêché de Luxembourg a mis en place l’action permanente “Laudato Si Luxembourg”. Laudato Si Luxembourg s’investit pour le développement durable et est un apport de l’Eglise catholique au niveau des défis climatiques et environnementaux qui se posent à l’heure actuelle.  Il s’agit d’inspirer et de mobiliser afin de protéger la planète, notre maison commune, et d’atteindre la justice écologique et climatique. Il s’agit  de promouvoir un développement humain intégral en lien avec la qualité de vie  de chacune et chacun dans le respect des droits humains en lien avec les défis environnementaux et sociaux qui  se posent à notre génération mais aussi aux générations futures tout en renforçant les valeurs de solidarité et d’équité.

Posted in:

Leave a Comment (0) →

D’Liewen am Weier

Kennenlernen der regionalen Flora und Fauna, Erkennen der Zusammenhänge in Ökosystemen am Beispiel Ökosystem Weiher, Wertschätzen der Natur, Sensibilisierung für Umweltschutz

Posted in:

Leave a Comment (0) →

Bësch-Rallye

Kennenlernen der regionalen Flora und Fauna, Erkennen der Zusammenhänge in Ökosystemen am Beispiel Ökosystem Weiher, Wertschätzen der Natur, Sensibilisierung für Umweltschutz

Posted in:

Leave a Comment (0) →

Bëschdéieren entdecken

Kennenlernen der regionalen Flora und Fauna, Erkennen der Zusammenhänge in Ökosystemen am Beispiel Ökosystem Weiher, Wertschätzen der Natur, Sensibilisierung für Umweltschutz

Posted in:

Leave a Comment (0) →

Exposition avec ateliers pédagogiques et créatives

1001 Tonnen ass kéng Geschicht a scho sécherlech kee Märchen, et ass och keen Titel fir ze dreemen mee et ass d’Realitéit. All Joer ginn zu Lëtzebuerg 1001 Tonne wëllen Offall ewechgehäit.

 

Als Fotografin hunn ech vun 2019 bis 2021 wëllen Offall fotograféiert a mech mat der alldeeglecher Realitéit ronderëm d’Ëmweltverschmotzung an de Kampf, deen dogéint gefouert, gëtt befaasst.

 

     

 

Nieft dem Buch 1001 Tonnen an der Campagne routière vun der Ëmweltverwaltung proposéieren ech ab September 2022 och e Schoulprojet: eng Wanderausstellung, pedagogesch a kënschtleresch Aktivitéiten fir de Fondamental a fir Lycéeën zum Thema „Littering“.

 

Posted in:

Leave a Comment (0) →

Das Eichhörnchen

  • Die Umgebung mit allen Sinnen erleben
  • Demonstrieren von verantwortungsbewusstem Verhalten gegenüber der Natur
  • Respektieren von Tieren und Pflanzen
  • Tiere mit bestimmten Lebensräumen assoziieren
  • Die Abhängigkeit von Lebewesen und ihren Lebensbedingungen erkennen
  • Rollenspiel mit Bezug auf die Natur
  • Beobachtung eines Tieres

Posted in:

Leave a Comment (0) →
Page 1 of 15 12345...»