Exposition avec ateliers pédagogiques et créatives

1001 Tonnen ass kéng Geschicht a scho sécherlech kee Märchen, et ass och keen Titel fir ze dreemen mee et ass d’Realitéit. All Joer ginn zu Lëtzebuerg 1001 Tonne wëllen Offall ewechgehäit.

 

Als Fotografin hunn ech vun 2019 bis 2021 wëllen Offall fotograféiert a mech mat der alldeeglecher Realitéit ronderëm d’Ëmweltverschmotzung an de Kampf, deen dogéint gefouert, gëtt befaasst.

 

     

 

Nieft dem Buch 1001 Tonnen an der Campagne routière vun der Ëmweltverwaltung proposéieren ech ab September 2022 och e Schoulprojet: eng Wanderausstellung, pedagogesch a kënschtleresch Aktivitéiten fir de Fondamental a fir Lycéeën zum Thema „Littering“.

 

Posted in:

Leave a Comment (0) →

Das Eichhörnchen

 • Die Umgebung mit allen Sinnen erleben
 • Demonstrieren von verantwortungsbewusstem Verhalten gegenüber der Natur
 • Respektieren von Tieren und Pflanzen
 • Tiere mit bestimmten Lebensräumen assoziieren
 • Die Abhängigkeit von Lebewesen und ihren Lebensbedingungen erkennen
 • Rollenspiel mit Bezug auf die Natur
 • Beobachtung eines Tieres

Posted in:

Leave a Comment (0) →

Wer ist Bubo bubo?

 • Die Umgebung mit allen Sinnen erleben
 • Demonstrieren von verantwortungsbewusstem Verhalten gegenüber der Natur
 • Respektieren von Tieren und Pflanzen
 • Tiere mit bestimmten Lebensräumen assoziieren
 • Die Abhängigkeit von Lebewesen und ihren Lebensbedingungen erkennen
 • Beobachtung eines Tieres

Posted in:

Leave a Comment (0) →

Wald und Kunst

 • Die Umgebung mit allen Sinnen erleben
 • Erste Beobachtungen von Pflanzen und Tieren beschreiben und zeichnen
 • Ein kreatives Produkt aus Naturmaterialien erschaffen

Posted in:

Leave a Comment (0) →

Team Building

 • Als Gruppe zusammenwachsen
 • Ein gemeinsames Ziel verfolgen
 • Die Umgebung mit allen Sinnen erleben
 • Konzentration auf Lebewesen und die Vielfalt der Natur
 • Ein kreatives Produkt aus Naturmaterialien erschaffen
 • Fähigkeiten im Umgang mit verschiedenen Materialien und Werkzeugen, sowie technischen Geräten entwickeln

Posted in:

Leave a Comment (0) →

Survival Atelier

 • Als Gruppe zusammenwachsen
 • Ein gemeinsames Ziel verfolgen
 • Die Umgebung mit allen Sinnen erleben
 • Konzentration auf Lebewesen und die Vielfalt der Natur
 • Ein kreatives Produkt aus Naturmaterialien erschaffen
 • Fähigkeiten im Umgang mit verschiedenen Materialien und Werkzeugen, sowie technischen Geräten entwickeln

Posted in:

Leave a Comment (0) →

Selbst im Naturschutz mithelfen

 • Tiere und Pflanzen mit bestimmten Lebensräumen assoziieren
 • Beurteilung des Einflusses des Menschen auf die Entwicklung natürlichewr Räume
 • Erläutern und Umsetzen von Maßmahmen zum Schutz einer Spezies und eines Lebensraums
 • Ein gemeinsames Ziel verfolgen
 • Die Umgebung mit allen Sinnen erleben
 • Erkennen und Erklären von Anpassungen von Tieren
 • Fähigkeiten im Umgang mit verschiedenen Materialien und Werkzeugen, sowie technischen Geräten entwickeln

Posted in:

Leave a Comment (0) →

Natur – Schatzsuche

 • Als Gruppe zusammenwachsen
 • Ein gemeinsames Ziel verfolgen
 • Die Umgebung mit allen Sinnen erleben
 • Konzentration auf Lebewesen und die Vielfalt der Natur
 • Ein kreatives Produkt aus Naturmaterialien erschaffen
 • Fähigkeiten im Umgang mit verschiedenen Materialien und Werkzeugen, sowie technischen Geräten entwickeln

Posted in:

Leave a Comment (0) →

Mein Freund der Baum

 • Fragen stellen zu Lebewesen und zur Vielfalt der Natur
 • Die Umgebung mit allen Sinnen erleben
 • Konzentration auf Lebewesen und die Vielfalt der Natur
 • Nachdenken über die Verbindungen zwischen Tieren, Pflanzen und Menschen
 • Rollenspiel mit Bezug auf Natur
 • Erkennen und Erklären von Anpassungen von Pflanzen
 • Aufzucht und Entwicklung einer Pflanze

Posted in:

Leave a Comment (0) →
Page 2 of 15 12345...»