Bësch-Rallye

Organisation

Administration de la Nature et des Forêts

Durée

2,5h

Lieu

Bësch Réimech

Contact

+ 352 247 565 33

Types d'activités

Visites guidés/Excursions

Groupes cibles

EF - Cycle 1, EF - Cycle 2, EF - Cycle 3, Groupe d'enfants 4-12ans - Maisons Relais/scouts,...

Objectifs / Compétences visées

Kennenlernen der regionalen Flora und Fauna, Erkennen der Zusammenhänge in Ökosystemen am Beispiel Ökosystem Weiher, Wertschätzen der Natur, Sensibilisierung für Umweltschutz

Organisation / Programme

D’Déiere vum Bësch si frou mat Kanner. Awer just mat deenen, déi si respektéieren a sech gutt mat

hinnen auskennen. Fir sou Kanner hu si eng Klengegkeet am Bësch vu Réimech verstoppt.

Kommt mat a gemeinsam versiche mir unhand vu verschiddene Spiller a Quizzen dës Iwwerraschung ze fannen.

Remarques

Bréngt w.e.g. Bëschkleeder, Bëschschong an e Picknick mat. Dës Aktivitéit dauert je no Cycle mat Picknick ca. 2 ½ Stonnen.