Entdeckungstour Haff Réimech

Organisation

Administration de la Nature et des Forêts

Durée

2,5h

Lieu

Haff Réimech

Contact

biodiversum@anf.etat.lu
+ 352 247 565 33

Types d'activités

Visites guidés/Excursions

Groupes cibles

EF - Cycle 2, EF - Cycle 3, EF - Cycle 4, Groupe d'enfants 4-12ans - Maisons Relais/scouts,...

Objectifs / Compétences visées

Kennenlernen der regionalen Flora und Fauna, Erkennen der Zusammenhänge in Ökosystemen am Beispiel Ökosystem Weiher, Wertschätzen der Natur, Sensibilisierung für Umweltschutz

Organisation / Programme

Kommt mat op eng Entdeckungsrees duerch d’Weiergebitt Haff Réimech!

Wéi sinn d’Weieren entstanen? Firwat ass et elo e Schutzgebitt? A wien lieft hei iwwerhaapt? Zu all Joreszäit gëtt et eppes aneschtes ze entdecken!