Vulle-Rallye

Organisation

Administration de la Nature et des Forêts

Durée

2,5

Lieu

Haff Réimech

Contact

biodiversum@anf.etat.lu
+ 352 247 565 33

Types d'activités

Visites guidés/Excursions

Groupes cibles

EF - Cycle 1, EF - Cycle 2, Groupe d'enfants 4-12ans - Maisons Relais/scouts,...

Objectifs / Compétences visées

Kennenlernen der regionalen Flora und Fauna, Erkennen der Zusammenhänge in Ökosystemen am Beispiel Ökosystem Weiher, Wertschätzen der Natur, Sensibilisierung für Umweltschutz

Organisation / Programme

Mir sichen zesummen no Vullen am Fiichtgebitt. Dobäi gi mir dorop an, wéi eng Ënnerscheeder déi verschidde Vullenaarten hunn, wéi si liewen, wat si friessen a wat mir kënne maachen fir si ze  schützen.

Remarques

Februar bis Oktober