Schnitzeljuegd am Ellergronn

Organisation

Administration de la Nature et des Forêts

Durée

2h30 / Ganz Joer

Lieu

Naturschutzzentrum Ellergronn L-4114 Esch S/Alzette

Contact

ellergronn@anf.etat.lu
247 56516

Types d'activités

Animations/Workshops, Visites guidés/Excursions

Groupes cibles

EF - Cycle 2, EF - Cycle 3

Organisation / Programme

Als Team léise mer Aufgaben, mir halen zesummen a ënnerstëtzen eis géigesäiteg, fir datt mer de Wee fannen a wee weess, vläit fanne mer um Enn nach eng Trophée. Kënne mer dat packen? Jo, mir packen dat!