Insektensafari

Organisation

Administration de la Nature et des Forêts

Durée

Abrëll - Juli / 2h30

Lieu

Le centre nature et forêt Ellergronn L- 4114 ESCH s/ALZETTE

Contact

ellergronn@anf.etat.lu
247 56516

Types d'activités

Visites guidés/Excursions

Groupes cibles

EF - Cycle 1, EF - Cycle 2, EF - Cycle 3

Organisation / Programme

Wat krabbelt, spréngt a flitt dann do? Ausgestatt mat enger Becherlupp tauche mir an an d’Räich vu Kiewerlek, Päiperlek & Co a fannen dobäi eraus wat et alles Interessantes ze entdecke gëtt an där verbuergener Welt laanscht de Wee.