Firwaat ass de Reen sou wichteg dir d’Natur, fir eis?

Organisation

Administration de la Nature et des Forêts

Durée

2h30 / Ganz Joer

Lieu

Naturschutzzentrum Ellergronn L-4114 Esch S/Alzette

Contact

ellergronn@anf.etat.lu
247 56516

Types d'activités

Animations/Workshops

Groupes cibles

EF - Cycle 2, EF - Cycle 3

Organisation / Programme

Bei dëser Aktivitéit léieren d’Kanner firwat de Reen liewenswichteg ass. Unhand vun der Delsterbëschquell gëtt hinnen anschaulech gewise, wéi de Reen säi Wee bis bei eis an de Krunn mécht. D’Kanner léieren op deem Wee de Respekt virun eisem Drénkwaasser.