Eng Welt voll Plastikknascht

Organisation

Administration de la Nature et des Forêts

Durée

2,5h

Lieu

Haff Réimech

Contact

biodiversum@anf.etat.lu
+ 352 247 565 33

Types d'activités

Visites guidés/Excursions

Groupes cibles

EF - Cycle 4, Groupe d'enfants 4-12ans - Maisons Relais/scouts,...

Objectifs / Compétences visées

Kennenlernen der regionalen Flora und Fauna, Erkennen der Zusammenhänge in Ökosystemen am Beispiel Ökosystem Weiher, Wertschätzen der Natur, Sensibilisierung für Umweltschutz

Organisation / Programme

Wat ass Plastik? Firwat ass Plastik esou beléift? Wat ass Mikroplastik?

Zil vun dëser Aktivitéit ass et, nieft der Wëssensvermëttlung e Bewosstsinn fir eise Kunststoffkonsum, de Ressourcëverbrauch, d’Ëmweltbelaaschtung a fir nowuessend Materialien ze erschaffen.

Remarques

2 Stonnen, 120 Euro/Stonn