Eeër an Näschter

Organisation

Administration de la Nature et des Forêts

Durée

2,5h

Lieu

Haff Réimech

Contact

biodiversum@anf.etat.lu
+ 352 247 565 33

Types d'activités

Visites guidés/Excursions

Groupes cibles

EF - Cycle 1, EF - Cycle 2, Groupe d'enfants 4-12ans - Maisons Relais/scouts,...

Objectifs / Compétences visées

Kennenlernen der regionalen Flora und Fauna, Erkennen der Zusammenhänge in Ökosystemen am Beispiel Ökosystem Weiher, Wertschätzen der Natur, Sensibilisierung für Umweltschutz

Organisation / Programme

Wou kommen déi kleng Jippelcher hir? Baut all Vull e Nascht? Wat maache si de ganzen Dag? A firwat  sange si iwwerhaapt?

Op spilleresch Manéier entdecke mir heemesch Vullenaarten a léieren hir Gewunnechten, hir Näschter an Eeër kennen. Mir baue souguer en eegent Nascht fir mat heem ze huelen.

Remarques

Mäerz bis Mee