Déi 4 Joreszäiten

Organisation

Administration de la Nature et des Forêts

Durée

2h30 / Ganz Joer (4x an d'Joer maachen)

Lieu

Naturschutzzentrum Ellergronn L-4114 Esch S/Alzette

Contact

ellergronn@anf.etat.lu
247 56516

Types d'activités

Animations/Workshops, Visites guidés/Excursions

Groupes cibles

EF - Cycle 3, EF - Cycle 4

Organisation / Programme

Bei dëse 4 Aktivitéite geet et drëms, datt d’ Kanner wärend dem Schouljoer d’Evolutioun vun engem Weier, engem Bam an enger Wiss dokumentaresch mat Hëllef vun engem Fotoapparat festzehalen. De natierleche Prozess soll genee gekuckt a notéiert ginn.

Remarques

Wichteg! Fir dës ganzheetlech Aktivitéit soll een eng Seance pro Joreszäit buchen.