Was krabbelt denn da ?

Organisation

Administration de la Nature et des Forêts

Durée

Mai bis Juli

Lieu

Naturschutzzentrum A Wiewesch 12, Syrdallstrooss I L- 6850 MANTERNACH

Contact

awiewesch@anf.etat.lu
267 167-1

Types d'activités

Animations/Workshops

Groupes cibles

EF - Cycle 1, EF - Cycle 2, EF - Cycle 3, EF - Cycle 4

Organisation / Programme

Auf unserer Insektensafari entdecken & erkennen wir Krabbeltiere mit Becher und Lupe.