Hei fannt dir all d’Ënnerlagen zu der Formatioun

Opgepasst: Dëst Dokument riicht se ausschliesslech un d’Participante vun der Formatioun.

Download: Folien_Fortbildung_NE_Agenda2030_GL_PW_I-protected

Falls dir e Problem mam Dokument hutt, mellt iech beim Valerie Klein: v.klein@naturemwelt.lu