Escher Waldschoul

Adresse

Lieu-dit Holzembierg
L-3857 Schifflange

Service de l’Enseignement
6, Place Boltgen
L-4044 Esch-Alzette

Site Web

http://www.esch.myschool.lu

Contact

waldschoul@villeesch.lu

t. 26 53 24 21


Thèmes prioritaires

environnement globalressources

Visions/Valeurs

Permettre aux enfants de créer une relation avec la nature et les saisons à travers le contact direct avec leur environnement, leur communiquer des informations et leur permettre des découvertes. Favoriser une attitude citoyenne et responsable chez l’enfant.

Objectifs

Sensibiliser les enfants de l’école fondamentale d’Esch-Alzette à leur environnement, à la nature.

Expériences

Organisation d’ateliers et de séjours pour les classes scolaires de la commune d’Esch sur le site et autour du site «Waldschoul».

Partenariats

Nous entretenons des contacts réguliers avec d’autres acteurs de l’éducation à l’environnement/de l’éducation au développement
durable au Luxembourg.

Remarques

Ëmwelterzéiung an der Escher Waldschoul:

Iwwert d’ganzt Schouljoer proposéiert d’Waldschoul den Escher Grondschoulklassen Aktivitéite zum Thema Natur an Ëmweltschutz ënnert der Form vun Atelieren oder vun thematesche Séjouren. Dës Aktivitéiten maachen de Kanner Dieren zur Natur op a sensibiliséieren se och fir aktuell Ëmweltproblemer. D’Ëmwelterzéiung wëll och nach zu enger harmonescher Entwéckelung vun de Kanner bäidroen, well et ville Kanner aus der Stat u kierperlecher
Bewegong dobaussen feelt, well si wéineg Bezuch zur Natur, den Elementer an de Joereszäiten hunn an oft net wësse wou hiert Iessen hier kënnt. D’Waldschoul leet Wäert op Aktivitéiten dobausse, sou dat d’Kanner eis natierlech Ëmwelt mat all hire Sënner erliewen, de Kreeslaf vun der Natur verstinn an e Versteessdemech fir Zesummenliewe vu Planz, Déier a Mënsch entwéckelen. D’Wëssen iwwert Liewenszesummenhäng an e Gefill vu Verbonnenheet mat der Natur a senger Ëmwelt hëlleft dem Kand um Wee fir e respektvollen a responsabele Bierger ze ginn.

Atelieren an Séjouren:

D’Escher Schoulklassen hunn och d’Méiglechkeet fir sech fir e Séjour vun e puer Deeg an der Waldschoul unzemellen. Dofir hu mir dräi Klassenzëmmeren.

Och de Séjoursklasse vun allen Cyclen proposéiere mer Aktivitéiten.

Well et net méiglech ass an där kuerzer Zäit déi en Atelier dauert, bei engem Thema méi an Déift ze goen, bidden mir och thematesch Séjoure un. Während enger Woch beschäftegen sech d’Kanner mat engem Thema, wéi de Bam, de Gaart, Heelkraider, Blummen, Bëschdéieren, Friichten am Hierscht, d’Beien oder d‘Joreszäit.

Activités proposées

Afficher la liste